Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO).  , proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Nota Prawna:

Zgodnie z art. 13 RODO administrator danych zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą (czyniąc to jako administrator danych), tj., również od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FANTAZJA – JOLANTA KAZIMIERCZAK, z siedzibą w Pabianicach przy 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 40, NIP:7311121181, REGON:472407693.

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez FANTAZJA – JOLANTA KAZIMIERCZAK w celach kontaktowych i w zakresie określonym w formularzu kontaktowym, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku artykuł 6 ust.1 lit f) RODO. Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług administratora danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO, marketingu własnych produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f), a) RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np. Firma kurierska, Poczta, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom.

FANTAZJA – JOLANTA KAZIMIERCZAK nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W sytuacji skorzystania przez Panią/Pana usług FANTAZJA – JOLANTA KAZIMIERCZAK Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 10 lat.). Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług FANTAZJA – JOLANTA KAZIMIERCZAK będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu. W sytuacji przetwarzania danych na podstawie zgody przetwarzanie będzie się odbywać nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody.

Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez FANTAZJA – JOLANTA KAZIMIERCZAK

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług przez FANTAZJA – JOLANTA KAZIMIERCZAK. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Kontakt z inspektorem ochrony danych FANTAZJA – JOLANTA KAZIMIERCZAK

Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych FANTAZJA – JOLANTA KAZIMIERCZAK przesyłając w formie listownej na adres siedziby Administratora stosowne pismo z dopiskiem „IOD” lub w formie elektronicznej na adres mailowy:  fantazja511@vp.pl

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem siedziby FANTAZJA – JOLANTA KAZIMIERCZAK. Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia.

II. Informacja o celu, zakresie i podstawie prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez FANTAZJA – JOLANTA KAZIMIERCZAK:

a)  w celach kontaktowych i w zakresie określnym w formularzu kontaktowym, podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku art. 6 ust.1 lit f) RODO).

b)  w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług FANTAZJA – JOLANTA KAZIMIERCZAK Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art.6 ust. 1 lit b) RODO),

c)   marketingu produktów i usług FANTAZJA – JOLANTA KAZIMIERCZAK (art. 6 ust. 1 lit. f), a) RODO)

d)   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

e)  w celach podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 70 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zw. z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),

III. Informacja o przysługujących Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez FANTAZJA – JOLANTA KAZIMIERCZAK

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osobie, której dane dotyczą na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw  i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu prawidłowego zidentyfikowania Pani/Pana osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie